چ مثل چمران

چقدر باریک است مرز خشنبودن و باجذبهبودن...

/ 2 نظر / 34 بازدید
مهربانوی پاییزی

میگویند ازلحاظ جنگی که نگاهش کنی فیلم خوبی است...بعنوان یک فیلم درمورد جنگ میگویند چهره ی جنگی چمران راخوب ب تصویرکشیده.. اما وقتی بخواهی بادید چمران شناختی نگاهش کنی نه...که اصلا شخصیت خوبی ازچمران ارائه نداده است... ومن باورمیکنم این موضوع را که به تصویر کشیدن تمام ابعاد شخصیتیه چمران سهل ناممکن است...

کلوچه

و کسی دقیقا روی ان خط باریک میان خشن بودن و جذبه داشتن راه میرود